Noc oczyszczenia: Czas wyboru

W sto dzie­więć­dzie­sią­tym pią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Pre­zy­dent Span­dow­ski i pre­mier Cie­śliń­ski cho­wa­ją się w schro­nie i dys­ku­tu­ją nad pla­na­mi pozba­wie­nia życia Jer­ry­’e­go, Skó­rę i Sic­ka oraz nad walo­ra­mi fil­mu Jame­sa DeMo­na­co „Noc Oczysz­cze­nia: Czas wybo­ru” (2016). Pierw­sza część kwa­dry­lo­gii „The Pur­ge” sku­pia­ła się na kla­sie wyż­szej i boga­tych, zamknię­tych osie­dlach, dru­ga na kla­sie niż­szej i slum­sach, trze­cia zaś kon­cen­tru­je się na poli­ty­kach. W jaki spo­sób rząd cele­bru­je tę nie­zwy­kłą noc? Czy prze­gra­na Nowych Ojców Zało­ży­cie­li w wybo­rach pozwo­li zli­kwi­do­wać corocz­ne czyst­ki? Czym jest „mor­der­cza tury­sty­ka”? Czy DeMo­na­co zdo­łał wyci­snąć z wyj­ścio­we­go pomy­słu tyle, aby­śmy wybra­li się na czwar­tą część fran­czy­zy do kina? Posłuchajcie.

Nasze audy­cje o poprzed­nich czę­ściach fran­czy­zy.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.