Wydział 7 – Helena/Letnicy/Pościg na E81

W trzy­sta pięć­dzie­sią­tym siód­mym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas wyru­sza­ją na urlop wraz z człon­ka­mi roz­wią­za­ne­go nie­daw­no Wydzia­łu 7. Jak na tle pierw­sze­go sezo­nu tego komik­so­we­go pro­ce­du­ra­la wypa­da zeszyt spe­cjal­ny poświę­co­ny Hele­nie? Sekre­ty któ­rej z posta­ci pozna­my w sezo­nie dru­gim? Jakie spra­wy tygo­dnia ser­wu­ją zeszy­ty szó­sty i siód­my? Czy da się cie­ka­wie opo­wie­dzieć legen­dę o Czar­nej Woł­dze? Jak w roli ilu­stra­to­rów spraw­dzi­li się Kacz­mar­czyk, Owe­dyk i duet Klimek/Pawlak? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.