15 Blizn. Twitterowanie z Cyrku Umarłych

Mistrzo­wie kra­jo­wej i zagra­nicz­nej sce­ny hor­ro­ru w naj­lep­szej for­mie! Pięt­na­ście opo­wia­dań, któ­re pochła­nia­ją bez resz­ty. Są jak żywy orga­nizm, infe­ku­ją­cy stra­chem i trwo­gą. Ten jedy­ny w swo­im rodza­ju zbiór zawie­ra nigdy wcze­śniej nie­pu­bli­ko­wa­ne w Pol­sce tek­sty naj­więk­szych sław lite­rac­kiej gro­zy, wśród któ­rych zna­la­zły się te nagra­dza­ne naj­bar­dziej pre­sti­żo­wy­mi nagro­da­mi i fil­mo­wa­ne. Zróż­ni­co­wa­ne tema­tycz­nie, dłu­go wycze­ki­wa­ne, szar­ga­ją­ce ner­wy, pozo­sta­wią na Was blizny!

W dwu­dzie­stym pią­tym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK przed­pre­mie­ro­wo oma­wiam anto­lo­gię „15 blizn”, któ­ra już w ponie­dzia­łek tra­fia na skle­po­we pół­ki, a w któ­rej znaj­dzie­my m.in. opo­wia­da­nie Joe Hil­la – „Twit­te­ro­wa­nie z Cyr­ku Umar­łych”. W audy­cji sku­piam się na tym kon­kret­nym tek­ście i póki co tyl­ko pod tym kątem oce­niam tę książkę.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.