Red Screen

Nie­spo­dzie­wa­nie, dzie­wią­te­go wrze­śnia poja­wi­ło się w ser­wi­sie Hum­ble Bun­dle nowe opo­wia­da­nie Ste­phe­na Kin­ga, z któ­re­go cały dochód zosta­nie prze­zna­czo­ny na fun­da­cję ACLU. Eki­pa Radia SK nie mogła prze­pu­ścić takiej oka­zji i dziś w wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się Man­do, Ran­dall z pod­ca­stów Readers Ini­tia­ti­ve i Stre­fa Mro­ku oraz Jer­ry aby o tym tek­ście Wam opo­wie­dzieć. Począt­ko­wo roz­ma­wia­my bez spo­ile­rów, ale jako, że całość jest krót­ka to szyb­ko wcho­dzi­my w szcze­gó­ły. Z odcin­ka dowie­cie się czy war­to się­gnąć po to opo­wia­da­nie, jak King pora­dził sobie z prze­two­rze­niem bar­dzo zna­ne­go w popkul­tu­rze moty­wu prze­ję­cia cia­ła oraz dla­cze­go dla każ­de­go kto był kie­dy­kol­wiek w związ­ku tekst ten oka­że się wyjąt­ko­wo niepokojący. 

Opo­wia­da­nie moż­na kupić jesz­cze przez czte­ry dni tutaj.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Jasiński

https://thetwilightarea.wordpress.com/

Współprowadzący podcastu Reader Initiative oraz Strefa Mroku Podcast. O "Strefie Mroku" pisze również cykl artykułów dla serwisu Serialomaniak.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.