Thin Scenery

W 553. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK bio­rę na warsz­tat sztu­kę teatral­ną autor­stwa Ste­phe­na Kin­ga pt.„Thin Sce­ne­ry”. Jest to tytuł wyjąt­ko­wy, któ­ry prze­szedł tro­chę nie­zau­wa­żo­ny. Wyjąt­ko­wy, bo ta for­ma w wyko­na­niu Kin­ga to nie­zwy­kła rzad­kość. Nie­zau­wa­żo­ny nato­miast zarów­no w momen­cie pre­mie­ry jak i dość szyb­ko zapo­mnia­ny. Czy słusz­nie? Tego dowie­cie się z dzi­siej­szej audy­cji, któ­rą podzie­li­łem na trzy akty – cał­ko­wi­cie bez­spo­ile­ro­wy wstęp, część w któ­rej doty­kam zary­su fabu­ły oraz w peł­ni spo­ile­ro­we zamknię­cie. Zapra­szam do słuchania!

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.