Bura i szał

Wie­my, że cze­ka­li­ście na tę książ­kę! Oto w sto pią­tym odcin­ku Kar­pio­we­go Pod­ca­stu zapra­sza­my do wysłu­cha­nia roz­mo­wy Agniesz­ki i Micha­ła na temat powie­ści „Bura i szał” Alek­san­dry Zie­liń­skiej. Czy Burze moż­na ufać? Czy zakoń­cze­nie to petar­da czy nie­wy­pał? O co cho­dzi z tą sie­dem­nast­ką? Posłu­chaj­cie i daj­cie nam znać, bo to powieść o któ­rej moż­na spo­ro dys­ku­to­wać, jesz­cze dłu­go po lekturze.

Małą wio­ską wstrzą­sa burza, jakiej nie było od lat. W stru­gach desz­czu idzie Bura, dziew­czy­na, o któ­rej wszy­scy zapo­mnie­li: nie­bez­piecz­na, cho­ra i nad­wraż­li­wa. Bura nie­sie ze sobą tajem­ni­cę, cały czas żyje w lęku i nie­spo­dzie­wa­nie wra­ca do domu rodzin­ne­go, by roz­li­czyć się z przeszłością.

Sek­cja spoj­le­ro­wa od 27 minuty.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Car­pe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Agnieszka Brodzik

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.

Michał Rakowicz

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.