Niech będzie wola twoja

Dzi­siaj zapra­sza­my na recen­zję książ­ki „Niech będzie wola two­ja”. Ale zanim to nastą­pi cze­ka na was garść aneg­do­tek. Dowie­cie się w jaki spo­sób Man­do zna­lazł się na spo­tka­niu z Maxi­mem Chat­ta­mem, nie zda­jąc sobie spra­wy, że jest na spo­tka­niu z Maxi­mem Chat­ta­mem. Dla­cze­go 6 lat temu obie­cał sobie prze­czy­tać książ­kę tego auto­ra, choć uda­ło mu się to doko­nać dopie­ro teraz? W dru­giej czę­ści audy­cji Man­do oce­nia i oma­wia książ­kę, któ­ra uzna­wa­na jest za bar­dzo cięż­ką, nie­przy­jem­ną i w wyjąt­ko­wy spo­sób zakoń­czo­ną. Czy Man­do podzie­la to zda­nie? Tego dowie­cie się z dzi­siej­sze­go podcastu.

Książ­kę „Niech będzie wola two­ja”, w inter­pre­ta­cji Fili­pa Kosio­ra, kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Audioteka.pl.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.