Trinity Podcast: Połyskliwa skóra

W pięć­dzie­sią­tym pierw­szym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Szy­mas ufun­du­je swo­im Wier­nym Fanom sen­ty­men­tal­ną podróż w cza­sie. Cof­nie­my się aż do 27. czerw­ca 2012 roku i posłu­cha­my, jak wyglą­da­ła abso­lut­nie pierw­sza pró­ba nagra­nia pod­ca­stu w wyko­na­niu Szy­ma­sa, Bad Wol­fa i Chy­la. Tema­tem audy­cji będzie bar­dzo nie­ty­po­wy film wam­pi­rycz­ny, tj. Poły­skli­wa skó­ra z 1990 roku. Nasze trio doku­je szyb­kiej oce­ny dzie­ła, po czym przy­bli­ża jego treść i sta­ra się prze­ana­li­zo­wać zawar­tą w nim sym­bo­li­kę. Stres dał nam się ostro we zna­ki, toteż Szy­mas, sta­ra­jąc się kon­tro­lo­wać pro­ces nagry­wa­nia, rzą­dzi się niczym szlach­cic na zagro­dzie, Chy­lu dmu­cha w mikro­fon, a Bad Wolf mie­sza wszyst­ko ze wszyst­kim. Do tego w tle cza­sem sły­chać odgło­sy cha­rak­te­ry­stycz­ne dla nie­miec­kie­go aka­de­mi­ka, a jakość nagra­nia jest typo­wa dla nagry­wa­nia iFre­eSky­pe­Re­cor­de­rem przy uży­ciu naj­tań­szych mikro­fo­nów. Nagra­nie tyl­ko dla praw­dzi­wych fanów Nawiedzonego =)

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Wroński

Wieczny student z nadzieją na doktorat. Trochę pisarz, trochę grafik. Entuzjasta dziwnych zbiegów okoliczności - gorący kibic przypadku. Majsterkowicz-wynalazca. Meloman, kinoman i insomniak z niebezpiecznym poczuciem humoru. Badacz ludzkich zachowań. Obecnie: przerażony stanem cywilizacji. Introwertyczny choleryk ze skłonnościami do lekkiej paranoi. Słowem wariat...

Michał Chylak

Wiecznie niezaspokojony fan mangi i anime, fantastyki, dobrych fabuł i RPG. Uwielbia grać w planszówki, gdy z głośników wydobywa się dobry metal.