Wiadomości z Martwej Strefy – 053 – 09. 2015

W dwie­ście jede­na­stym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z wrze­sień 2015 r.

Spis tre­ści i przy­dat­ne linki:


0:00:00 – 0:01:22 – Wstęp


0:01:23 – 0:30:24 – Blok książkowo-komiksowy

Pol­ska: Worek kości, audio­bo­ok Dan­se Maca­breCzte­ry po pół­no­cy, Oczy smo­ka, Regu­la­to­rzy,Mrocz­na Wie­ża VI: Pieśń Susan­nah, Mrocz­na Wie­ża VII: Mrocz­na Wie­ża, Mrocz­na Wie­ża – ilu­stra­cje i szki­ce Vin­cen­ta Chon­ga, szcze­gó­ły doty­czą­ce wyda­nia Bazar złych snów, pol­ski spis tre­ści Baza­ru złych snów, Świat: Mia­stecz­ko Salem na 40-lecie, Szkie­le­to­wa zało­ga na 30-lecie, Upio­ry XX wie­ku na 10-lecie (okład­ki: 01 | 02 | 03 | 04 | ilu­stra­cje: 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07), Intro to Alien Inva­sion.


0:30:25 – 0:32:42 – Blok filmowy


0:32:59 – 0:35:38 Wstaw­ka Szymasa


0:35:55 – 0:41:49 Wstaw­ka Jerry’ego


0:42:00 – 0:54:51 – Ciekawostki

Nowa stro­na StephenKing.pl, cere­mo­nia wrę­cze­nia The Natio­nal Medal of Arts, The Late Show of Ste­phen Col­bert, spo­tka­nie Ste­phe­na Kin­ga i Lee Chil­da, nowe gadże­ty w ofi­cjal­nym skle­pi­ku Ste­phe­na Kin­ga, tele­wi­zyj­na rekla­ma spek­ta­klu Mise­ry, musi­cal Car­rie.


0:56:11 – 1:15:15 Pod­ca­sto­we pod­su­mo­wa­nie Skury


1:56:16 – 1:21:20 Pod­ca­sto­we youtu­bo­we Szymasa


1:21:21 – 1:22:00 Zapo­wiedź pod­ca­stu Radio SK #212


Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.