Małe zło / Brightburn: Syn ciemności

W dwie­ście dzie­więć­dzie­sią­tym dru­gim tygo­dniu nada­wa­nia Bad Wolf i Szy­mas adop­tu­ją chłop­ca, któ­ry oka­zu­je się być Anty­chry­stem… a potem drugiego,

Czytaj dalej

Ma

W dwie­ście sie­dem­dzie­sią­tym trze­cim tygo­dniu nada­wa­nia Tatu­siek Bad Wolf zapro­sił Szy­ma­sa na małą imprez­kę w swo­jej piw­ni­cy. Przy oka­zji spotkania

Czytaj dalej

Prawda czy wyzwanie

W dwie­ście osiem­dzie­sią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Bad Wolf i Szy­mas posta­no­wi­li zagrać ze zna­jo­my­mi w praw­dę lub wyzwa­nie. Zna­jo­mi już nie

Czytaj dalej

Topielisko. Klątwa La Llorony

W dwie­ście sie­dem­dzie­sią­tym pierw­szym tygo­dniu nada­wa­nia Bad Wolf i Szy­mas posta­no­wi­li obej­rzeć pierw­szym film z Uni­wer­sum Obec­no­ści, któ­ry nie jest

Czytaj dalej

Eli

W dwie­ście osiem­dzie­sią­tym dzie­wią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas odwie­dza cięż­ko cho­re­go (lub opę­ta­ne­go) Bad Wol­fa, by nagrać w duecie omó­wie­nie filmu

Czytaj dalej

Dobry sąsiad

W dwie­ście osiem­dzie­sią­tym pią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas wpa­da do Bad Wol­fa, by zapro­po­no­wać mu mały eks­pe­ry­ment spo­łecz­ny. Rafał odrzu­ca propozycję,

Czytaj dalej

The Belko Experiment

W dwie­ście pięć­dzie­sią­tym dru­gim tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas, szu­ka­jąc pra­cy, tra­fia do zatrud­nia­ją­cej Bad Wol­fa kor­po­ra­cji Bel­ko, gdzie – zupeł­nym przypadkiem

Czytaj dalej

Zakonnica

W dwie­ście pięć­dzie­sią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Bad Wolf i Szy­mas zwie­dza­ją pod­zie­mia klasz­to­ru Zako­nu Świę­te­go Pod­ca­sty­na w poszu­ki­wa­niu posze­rzo­ne­go uni­wer­sum „Obec­no­ści”

Czytaj dalej