Star Wars Komiks – Tajna wojna mistrza Yody

Już jutro w kinach zago­ści „Ostat­ni Jedi”, a tym­cza­sem oma­wia­my dla Was inny gwiezd­no­wo­jen­ny tytuł, czy­li kolej­ny numer maga­zy­nu Star Wars Komiks. Tym razem numer wyjąt­ko­wo boga­ty, bo zawie­ra­ją­cy aż trzy komik­sy – pię­cio­ze­szy­tów­kę z serii Star Wars „Taj­na woj­na mistrza Yody”, Annu­al Star Wars nr 2 oraz krót­ki komiks o dro­idach BT‑1 oraz 0–0‑0. Czy ilość prze­kła­da się na jakość? W tym przy­pad­ku nie­ste­ty nie­ko­niecz­nie. O tym, co nam nie zagra­ło czy dla­cze­go oba­wia­my się o nad­cho­dzą­ce albu­my z głów­nej serii Star Wars pisa­nej przez Aaro­na, a tak­że jak oce­nia­my obie krót­sze histo­rie, dowie­cie się z dzi­siej­sze­go odcinka.

Pamię­taj­cie, że aby uła­twić Wam śle­dze­nie naszych gwiezd­no­wo­jen­nych pod­ca­stów wydzie­li­li­śmy spe­cjalny feed. Może­cie nas teraz sub­skry­bo­wać w itu­nes (nie zapo­mnij­cie oce­nić naszych doko­nań!) lub śle­dzić w ramach rssa w dowol­nej apli­ka­cji. Pole­camy się Waszej uwadze 🙂

„Star Wars Komiks: Taj­na woj­na mistrza Yody” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.