Star Wars LCG

W dzi­siej­szym odcin­ku oma­wiam grę kar­cia­ną „Star Wars”, pod­staw­kę i dostęp­ne na chwi­lę obec­ną dodat­ki i rozszerzenia.

Opis wydaw­cy:

W Star Wars: Grze kar­cia­nej dwóch gra­czy będzie wal­czyć o losy galak­ty­ki. Przy­łącz się do Luke’a Sky­wal­ke­ra, Hana Solo, księż­nicz­ki Lei Orga­ny, Obi-Wana Keno­bie­go i innych boha­te­rów sagi, rzuć wyzwa­nie Impe­rium Galak­tycz­ne­mu i oprzyj się depra­wu­ją­ce­mu wpły­wo­wi agen­tów Sithów. Nie? W takim razie pod­daj się gnie­wo­wi i walcz u boku Dar­tha Vade­ra, Impe­ra­to­ra Palpatine’a, wiel­kie­go mof­fa Tar­ki­na i bez­mier­nej potę­gi Impe­rium Galak­tycz­ne­go, zgnieć Sojusz Rebe­lian­tów i zgaś ostat­nie ogni­ki zako­nu Jedi.

Z każ­dą turą ciem­na stro­na postę­pu­je o krok w kie­run­ku cał­ko­wi­tej galak­tycz­nej domi­na­cji. W tym samym cza­sie siły jasnej stro­ny sku­pia­ją się na znisz­cze­niu trzech klu­czo­wych celów, zanim cała nadzie­ja zupeł­nie prze­pad­nie. Star Wars: Gra kar­cia­na to żywa gra kar­cia­na®, co ozna­cza, że regu­lar­nie będą się do niej poja­wiać nowe kar­ty, któ­re pozwo­lą gra­czom two­rzyć nowe, ory­gi­nal­ne talie.

Wybierz swo­ją stro­nę roz­waż­nie – losy galak­ty­ki spo­czy­wa­ją w two­ich rękach!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.