Noc dziękczynienia

W czte­ry­sta sie­dem­dzie­sią­tym szó­stym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas uda­je się do Ply­mo­uth w Mas­sa­chu­setts, by w stro­ju piel­grzy­ma obser­wo­wać ame­ry­kań­skie tra­dy­cje czar­no­piąt­ko­we oraz by wziąć udział w praw­dzi­wej „Nocy dzięk­czy­nie­nia” (2023). Co łączy tego­rocz­ne „Thanks­gi­ving” i „Grin­dho­use” z 2007 roku? Jak Eli Roth pogry­wa sobie z widza­mi? Ile tu gore, a ile kome­dii? Jak oce­niam grę aktor­ską mło­dej i sta­rej gwar­dii? Czy ten sla­sher chce być nowym ”Krzy­kiem” i ma szan­sę stać się listo­pa­do­wym kla­sy­kiem? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.