Przegląd filmowy 2

Nie było to pla­no­wa­ne, ale sytu­acja uło­ży­ła się tak, że dru­gi odci­nek Prze­glą­du fil­mo­we­go – podob­nie jak pierw­sza odsło­na tej serii – poświę­co­na jest kinu akcji. I ponow­nie jest róż­no­rod­nie, bo Jer­ry zabrał się za tego­rocz­ne świe­żyn­ki z róż­nych stron świa­ta w tym… z Pol­ski. Posłu­chaj­cie zatem jak wypa­da pre­qu­el „Furii”, dla­cze­go war­to się­gnąć po „Dzień Mat­ki” i czy boski Chris nadal spraw­dza się jako Tyler Rake.

Dokład­ną roz­pi­skę pre­zen­tu­je­my poniżej:

  • 00:03:24 – „Furie”
  • 00:12:10 – „Dzień Matki”
  • 00:21:22 – „Extrac­tion 2” („Tyler Rake 2”)

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.