Millennium tom 3: Zamek z piasku, który runął

Man­do kon­ty­nu­uje oso­bi­ste spra­woz­da­nie z lek­tu­ry cyklu Mil­le­nium. Czym tym razem zasko­czył go Stieg Lars­son? Jak wyglą­da­ją dal­sze losy Lis­beth Salan­der i Mika­ela Blom­kvi­sta? W jaki spo­sób trze­cia powieść uty­li­zu­je wąt­ki poru­szo­ne mimo­cho­dem w pierw­szym tomie? Ile godzin trwa „finał” try­lo­gii Mil­le­nium? Dla­cze­go Man­do wymie­nił­by redak­to­ra serii? Czy się­gnie po tom czwar­ty, napi­sa­ny już po śmier­ci Lars­so­na? Posłuchajcie!

Książ­kę „Mil­len­nium: Zamek z pia­sku, któ­ry runął”, w dosko­na­łej inter­pre­ta­cji Krzysz­to­fa Gosz­ty­ły, kupi­cie oczy­wi­ście w ser­wi­sie Audioteka.pl.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.