Magia powraca! Nocna premiera Harry’ego Pottera

Spe­cjal­ne oko­licz­no­ści wyma­ga­ją spe­cjal­ne­go pod­ca­stu, zatem z oka­zji noc­nej pre­mie­ry naj­now­szej odsło­ny cyklu o Har­rym Pot­te­rze – „Har­ry Pot­ter i prze­klę­te dziec­ko”, poja­wia się na Kon­glo­me­ra­cie nowy głos. Nasza sta­ła słu­chacz­ka Bogu­sia Szew­czyk, jak wie­lu przed nią, posta­no­wi­ła przejść na Ciem­ną Stro­nę i coś nagrać, zamiast tyl­ko bier­nie chło­nąć pod­ca­sty. Może­cie więc podzi­wiać jej pierw­sze w życiu nagra­nie (zre­ali­zo­wa­ne na gorą­co, w środ­ku nocy, bez­po­śred­nio po pre­mie­rze książ­ki), w któ­rym oma­wia jak wyglą­da­ła pre­mie­ra u niej w księ­gar­ni, opo­wia­da jakie emo­cje towa­rzy­szy­ły jej kie­dy się­gnę­ła pierw­szy raz po „Prze­klę­te dziec­ko” oraz wpa­da w dziu­rę czasoprzestrzenną.

A jako, że Man­do cze­kał na tę książ­kę tyl­ko tro­chę mniej niż na nowe Gwiezd­ne woj­ny, to posta­no­wił dorzu­cić trzy gro­sze od sie­bie. Opo­wie więc o tym co widział na noc­nych pre­mie­rach rela­cjo­no­wa­nych w inter­ne­tach, o tym co moż­na zna­leźć w Bie­dron­ce i w koń­cu zdra­dzi też pierw­sze wra­że­nia z lek­tu­ry. Zapraszamy!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.