Prodigy. Opetany

W dwie­ście sie­dem­dzie­sią­tym pią­tym tygo­dniu nada­wa­nia ponad­prze­cięt­nie inte­li­gent­ny Rafał „Bad Wolf” Wroń­ski i opę­ta­ny Szy­mas spraw­dza­ją, co w tema­cie „złe­go nasie­nia” ma do powie­dze­nia duet Buh­ler i McCar­thy. Jak Jack­son Robert Scott spraw­dził się w kolej­nej roli chłop­ca o dwóch twa­rzach? Któ­re sce­ny naj­spraw­niej wzbu­dza­ją nie­po­kój i wywo­łu­ją napię­cie? Dla­cze­go nie prze­ma­wia­ją do nas posta­cie rodzi­ców? Czym inspi­ro­wa­li się twór­cy? Jak Szy­mas prze­krę­ci nazwi­sko pew­ne­go zna­ne­go pisa­rza hor­ro­rów? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Wroński

Wieczny student z nadzieją na doktorat. Trochę pisarz, trochę grafik. Entuzjasta dziwnych zbiegów okoliczności - gorący kibic przypadku. Majsterkowicz-wynalazca. Meloman, kinoman i insomniak z niebezpiecznym poczuciem humoru. Badacz ludzkich zachowań. Obecnie: przerażony stanem cywilizacji. Introwertyczny choleryk ze skłonnościami do lekkiej paranoi. Słowem wariat...