Przegląd filmowy 1

Jer­ry zapra­sza dziś na pod­cast eks­pe­ry­ment, będą­cy spin-offem jego serii komik­so­wej, czy­li Prze­gląd fil­mo­wy. I to prze­gląd tema­tycz­ny, bo poświę­co­ny kinu akcji, z boha­ter­ka­mi w rolach głów­nych. I tak dowie­cie się jak koja­rzo­na z kome­dia­mi roman­tycz­ny­mi Joey King wypa­da w roli kopią­cej tył­ki księż­nicz­ki, czy wychwa­la­na „Pani Zło” skra­dła rów­nież ser­ce Jer­ry­’e­go i w koń­cu, czy wal­czą­ca z Yaku­zą w świe­tle neo­nów Osa­ki Kate ser­wu­je nam satys­fak­cjo­nu­ją­ce kino akcji, czy może jest to kolej­ny net­flik­so­wy produkcyjniak.

Dokład­ną roz­pi­skę pre­zen­tu­je­my poniżej:

  • 00:03:24 – „Księż­nicz­ka”
  • 00:12:10 – „Pani Zło”
  • 00:21:22 – „Kate”

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.