Eli Roth’s Haunted House: Trick VR Treat

W czte­ry­sta pięć­dzie­sią­tym pierw­szym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas zakła­da swój hełm do VR, by wspól­nie z gru­pą zna­jo­mych odwie­dzić Doll House. Jak do tego doszło, że Eli Roth zaczął two­rzyć fil­my w rze­czy­wi­sto­ści wir­tu­al­nej? Gdzie moż­na obej­rzeć „Eli Roth’s Haun­ted House: Trick VR Tre­at” (2022)? Dla­cze­go seans przy­po­mi­na prze­jażdż­kę kolej­ką stra­chu w weso­łym mia­stecz­ku? Ile tu gro­zy, ile cam­pu i ile obrzy­dli­wo­ści? Czy fani eks­tre­mal­ne­go hor­ro­ru znaj­dą tu coś dla sie­bie, a przy­pad­ko­wi widzo­wie skoń­czą na OIO­Mie? Któ­re sce­ny naj­bar­dziej zapa­dły mi w pamięć? Gdzie dostrze­gam naj­więk­szy poten­cjał dla pro­duk­cji VR? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.