Pocałunek Wampira

W osiem­dzie­sią­tym pierw­szym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas i Elin recen­zu­ją dość nie­ty­po­wy film wam­pi­rycz­ny, tj. Poca­łu­nek wam­pi­ra z 1988 roku. Korzy­sta­jąc z oka­zji, ana­li­zu­ją jed­ną z naj­cie­kaw­szych kre­acji aktor­skich Nico­la­sa Cage­’a, któ­ra dała począ­tek jed­ne­mu z naj­bar­dziej zna­nych memów inter­ne­to­wych, a tak­że zasta­na­wia­ją się nad traf­no­ścią przy­pi­sy­wa­nej fil­mo­wi ety­kiet­ki hor­ro­ru kome­dio­we­go oraz nad tym, jak wyglą­da­ło życie w Nowym Yor­ku koń­ca XX wie­ku. W pod­ca­ście nie bra­ku­je też cie­ka­wo­stek, szu­mów i przy­kła­dów nie­miec­kiej wymo­wy ame­ry­kań­skie­go nazwiska.
Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Klaudia Dink

http://gleboka-czerwien.blogspot.com/

Fanka filmowego horroru, w szczególności slasherów i found footage. Swoją pasją stara się dzielić na swoim blogu.