Horrory wielkanocne 5

W dwie­ście osiem­dzie­sią­tym pią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry, Szy­mas i naj­więk­szy eks­pert od spraw hor­ro­rów świą­tecz­nych w naszym uni­wer­sum, tj. Man­do posta­no­wi­li omó­wić dla Was – zgod­nie z zapo­cząt­ko­wa­ną czte­ry lata wcze­śniej tra­dy­cją – dwa hor­ro­ry „wiel­ka­noc­ne”. Nasz eks­pert zapro­po­no­wał tym razem mega­pro­duk­cję „Pró­ba sił” (2000) oraz hor­ror kome­dio­wy „Beaster Day: Here Comes Peter Cot­ton­hell” (2014). Któ­ry z oma­wia­nych fil­mów pre­zen­tu­je lep­sze efek­ty spe­cjal­ne? Jakie nazwi­ska ścią­gnął do swo­jej pro­duk­cji Chuck Rus­sel? Czy powtór­ne przyj­ście syna boże­go to dobry pomysł na fabu­łę hor­ro­ru? Dla­cze­go fil­mo­we gar­gul­ce nie stra­szą? Kim jest John Bac­chus? Co jest naj­bar­dziej wiel­ka­noc­nym fil­mem w naszym pię­cio­let­nim zesta­wie­niu? Na ile spo­so­bów zabi­ja bestia­noc­ny kró­lik? Ile jajecz­nych żar­tów tra­fi­ło do pod­ca­stu? Cze­go Wam życzy­my? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.