Doctor Who. Potęga Doktora

Tro­chę nam to zaję­ło, ale powra­ca­my do „Docto­ra Who” aby zamknąć erę Chri­sa Chib­nal­la jako show­run­ne­ra tej pro­duk­cji. Ta ponad rocz­na prze­rwa powin­na Wam powie­dzieć wie­le o naszym podej­ściu do „Potę­gi Dok­to­ra”, ale nie uprze­dzaj­my fak­tów. W wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się Man­do, Misty oraz Jer­ry, któ­rzy dys­ku­tu­ją o tym na ile spraw­nie i inte­re­su­ją­co Chib­nall spo­in­to­wał przy­go­dy trzy­na­stej Dok­tor, zasta­na­wia­ją się dla­cze­go wąt­ki towa­rzy­szy nie dzia­ła­ją na nas na pozio­mie emo­cjo­nal­nym tak jak twór­cy by ocze­ki­wa­li i dywa­gu­ją, czy licz­ba nawią­zań do prze­szło­ści w przy­pad­ku tego odcin­ka to jego wada czy zale­ta. A na koniec pod­su­mo­wu­je­my krót­ko erę „trzy­nast­ki” i zapo­wia­da­my powrót do sta­łych pod­ca­stów wraz z nowym Dok­to­rem. Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia odcinka!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.