Odrodzenie. Życie ma sens (tom 2)

W sto osiem­dzie­sią­tym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Man­do i Szy­mas kon­ty­nu­ują oma­wia­nie komik­so­wej serii „Odro­dze­nie” ze sce­na­riu­szem Tima Seeleya i Mike­’a Nor­to­na. Tym razem się­ga­my po dru­gi tom zbior­czy z pod­ty­tu­łem „Życie ma sens”, by poznać dal­sze losy miesz­kań­ców Wasau, tj. mia­stecz­ka, w oko­li­cy któ­re­go pew­ne­go dnia zmar­twych­wsta­ło kil­ka­dzie­siąt osób. Jak służ­by porząd­ko­we radzą sobie z naci­ska­mi zzew­nątrz? Cze­go doty­czą śledz­twa spe­cjal­nej gru­py docho­dze­nio­wej do spraw „Odro­dzo­nych”? Czy nadal narze­ka­my na cha­os panu­ją­cy w nar­ra­cji? Dowie­cie się tego już za chwilę.

Nasze recen­zje pozo­sta­łych komik­sów od wydaw­nic­twa Non Stop Comics.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.