Przecast 44 – Star Wars Celebration 2022

Wita­my w Prze­ca­ście, czy­li w prze­ko­zac­kim prze­glą­dzie popkul­tu­ry z prze­ka­zem, tj. w regu­lar­nym cyklu luź­nych roz­mów twór­ców i przy­ja­ciół Kon­glo­me­ra­tu o tym, co aktu­al­nie dzie­je się w popkul­tu­rze. W tym tygo­dniu Man­do i Jer­ry spo­tka­li się, aby omó­wić Star Wars Cele­bra­tion A.D. 2022 i naj­waż­niej­sze new­sy, któ­re poja­wi­ły się przy oka­zji tej impre­zy.  Chło­pa­ki dys­ku­tu­ją mię­dzy inny­mi o pozio­mie całe­go even­tu oraz jako­ści wer­sji stre­amo­wa­nej dla szer­szej publicz­no­ści, ile rze­czy zro­bio­no źle od stro­ny orga­ni­za­cyj­nej i wyko­na­nia zapre­zen­to­wa­nych zapo­wie­dzi, gor­szych i lep­szych new­sach seria­lo­wych, ile Ahso­ki Tano jeste­śmy w sta­nie jesz­cze znieść, jak bar­dzo cały czas eks­cy­tu­je nas „Wiel­ka Repu­bli­ka”, na któ­re tytu­ły fak­tycz­nie jesz­cze cze­ka­my oraz wie­lu innych kwe­stiach. Dokład­ny spis tema­tów znaj­dzie­cie poniżej:

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.