Millennium tom 4: Co nas nie zabije

Wcią­gnię­ty w świat Mil­le­nium Man­do nie poprze­stał na try­lo­gii Stie­ga Lars­so­na, tyl­ko od razu się­gnął po kon­ty­nu­ację autor­stwa Davi­da Lager­crant­za. Kim jest wspo­mnia­ny autor? Na ile naśla­du­je styl Lars­so­na, a na ile pozwa­la sobie na zmia­ny? Jak tom czwar­ty odno­si się do wyda­rzeń z ory­gi­nal­nej try­lo­gii? Czy Man­do podzie­la raczej nega­tyw­ne opi­nie na temat tej powie­ści? Czy okro­je­nie wąt­ków pobocz­nych i oby­cza­jo­wych było dobrym posu­nię­ciem? I co ze zmia­ną lek­to­ra audio­bo­oka? Czy Adam Bau­man potra­fi wcią­gnąć czy­tel­ni­ka w powie­ścio­wy świat niczym jego poprzed­nik, Krzysz­tof Gosz­ty­ła? Posłuchajcie.

Książ­kę „Mil­len­nium: Co nas nie zabi­je”, w inter­pre­ta­cji Ada­ma Bau­ma­na, kupi­cie oczy­wi­ście w ser­wi­sie Audioteka.pl.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.