Devs

Alex Gar­land zna­ny z „Ex Machi­ny” i „Ani­hi­la­cji” stwo­rzył wła­sny serial SF o tajem­ni­czej kor­po­ra­cji „Devs”. Sku­ra oma­wia­jąc serial spoj­le­ru­je go jesz­cze bar­dziej niż sam pierw­szy odci­nek spoj­le­ru­je cały pierw­szy sezon. Dziś dowie­cie się zatem czym jest Devs, czym się zaj­mu­je, czy moż­na go znisz­czyć, a może nawet go poko­chać? Zapra­sza­my do posłuchania!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.