Dolina umarłych

Coś prze­ra­ża­ją­ce­go wyda­rzy­ło się w opusz­czo­nej przez ludzi wio­sce Kró­le­stwo Boże, ukry­tej w przy­sy­pa­nej śnie­giem doli­nie w sta­nie Wyoming. Jej miesz­kań­cy dosłow­nie roz­pły­nę­li się w powie­trzu, porzu­ca­jąc domy i samo­cho­dy – dwa­na­ście iden­tycz­nych domostw i nie­tknię­te posił­ki na stołach.

Dok­tor Mau­ra Isles, jadą­ca ze zna­jo­my­mi na kon­fe­ren­cję pato­lo­gów w Wyoming, tra­fia tam przy­pad­kiem, kie­dy jej auto wypa­da z tra­sy pod­czas śnie­ży­cy. I zni­ka bez śla­du. Kil­ka dni póź­niej odna­le­zio­ny zosta­je samo­chód ze spa­lo­ny­mi cia­ła­mi. Poli­cja uwa­ża, że są wśród nich szcząt­ki Mau­ry Isles. Ale detek­tyw Jane Riz­zo­li nie wie­rzy w śmierć przy­ja­ciół­ki i roz­po­czy­na wła­sne śledz­two. Czy znik­nię­cie Mau­ry ma zwią­zek z serią zbrod­ni popeł­nio­nych wcze­śniej w tej samej okolicy?

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na CarpeNoctem.pl. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.