Jack Reacher tom 6: W tajnej służbie

Do Jac­ka Reache­ra, jak zwy­kle podró­żu­ją­ce­go bez celu po Sta­nach, zgła­sza się kobie­ta, E. M. Fro­elich, z pro­po­zy­cją zabi­cia wice­pre­zy­den­ta Arm­stron­ga. Twier­dzi, że cho­dzi o spraw­dze­nie sku­tecz­no­ści ochro­ny, któ­rą kie­ru­je. Po kil­ku dniach Reacher demon­stru­je jej, jak z pomo­cą daw­nej sier­żant Neagley, mógł zabić Arm­stron­ga trzy razy. Reacher jest pewien, że w tej spra­wie cho­dzi o coś wię­cej, niż zwy­kłe ćwiczenia…

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Car­pe Noc­nem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.