Miły dom nad jeziorem. Tom 2

W czte­ry­sta osiem­dzie­sią­tym czwar­tym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas powra­ca­ją do „Miłe­go domu nad jezio­rem”, by poznać finał histo­rii Wal­te­ra i gru­py jego – uwię­zio­nych w trak­cie apo­ka­lip­sy w raju – przy­ja­ciół. Czy mimo naszych obaw sprzed roku James Tynion IV zdo­łał sen­sow­nie domknąć tę histo­rię? W jaki spo­sób dru­gi tom odci­na się od pierw­sze­go? Dla­cze­go trud­no nam empa­ty­zo­wać z uwię­zio­ny­mi przy­ja­ciół­mi? Jak oce­nia­my ilość i jakość odpo­wie­dzi na sta­wia­ne w obu tomach pyta­nia? Czy dalej doce­nia­my opra­wę gra­ficz­ną duetu Bueno i Bel­la­ire? Jak rozu­mie­my finał? Czy liczy się dla nas dro­ga, czy jed­nak desty­na­cja? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.