Wołanie kukułki

„Woła­nie kukuł­ki”- pierw­sza powieść z Cor­mo­ra­nem Stri­kem napi­sa­na przez J.K. Row­ling pod pseu­do­ni­mem „Robert Gal­bra­ith” Stri­ke pra­cu­je jako pry­wat­ny detek­tyw, jed­nak jego życie to pasmo cią­głych pora­żek. Jako żoł­nierz stra­cił w Afga­ni­sta­nie nogę, po powro­cie popadł w dłu­gi i roz­stał się z kobie­tą swo­je­go życia. Pew­ne­go dnia zosta­je wyna­ję­ty przez Joh­na Bri­sto­wa, bra­ta sław­nej super­mo­del­ki Luli Lan­dry. Bri­stow chce, by Stri­ke zba­dał spra­wę domnie­ma­ne­go samo­bój­stwa Luli, któ­ra zgi­nę­ła kil­ka mie­się­cy wcze­śniej. Detek­tyw roz­po­czy­na śledz­two i prze­ni­ka w nie­do­stęp­ny wcze­śniej dla nie­go świat wiel­kich elit. 

Bogu­sia i Man­do zabie­ra­ją was na wypra­wę do tajem­ni­cze­go Lon­dy­nu, gdzie razem z nie­ty­po­wym śled­czym i jego bystrą asy­stent­ką Robin tro­pi­li zabój­cę super­mo­del­ki Luli. Czy Row­ling powin­na pisać kry­mi­na­ły? Czy Maciek Stuhr dobrze rapu­je? Na ile kry­mi­nal­na intry­ga wyda­je się logicz­na? Co ma wspól­ne­go Stri­ke i Jack Reacher? I naj­waż­niej­sze – czy będzie­my czy­tać dalej??? Zapraszamy!!

„Woła­nie kukuł­ki” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Audioteka.pl.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.