Filmy zimowe cz. 69

Sku­ra zapra­sza na kolej­ną odsło­nę Fil­mów zimo­wych! Dziś głów­nie o mroź­nym dra­ma­cie sądo­wym, któ­ry dostał Zło­tą Pal­mę w Can­nes. Czy nasta­wiać się na typo­we „who done it”? Czy może cho­dzi tutaj o emo­cje i rela­cje rodzin­ne? Dzi­siaj o tym jak podejść do nowe­go fil­mu Justi­ne Triet, kie­dy za oknem pada śnieg. (wia­do­mo, że podejść w… kurt­ce!). A do tego będzie co nie­co o nowym sla­she­rze Eli Rotha!

W odcin­ku posłu­cha­cie o:

  • Thanks­gi­ving (2023) Eli Roth
  • Ana­to­my of a fall (2023) J. Triet

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.