Las

W czte­ry­sta sześć­dzie­sią­tym ósmym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas wybie­ra do leśnej głu­szy, by opo­wie­dzieć isto­cie zza drze­wa o komik­sie „LAS” Tho­ma­sa Otta. Kim jest autor tej publi­ka­cji? Co wyróż­nia jego styl gra­ficz­ny? O czym tak wła­ści­wie opo­wia­da ten komiks? Dla­cze­go moż­na go oglą­dać jak art­bo­oka? W jakim kon­tek­ście przy­wo­łu­ję memy z cyklu „dro­ga moje­go sta­re­go do szko­ły”? Czy las prze­ra­ża bar­dziej niż łódz­kie bra­my i podwó­rza? Jakie są szan­se na wzno­wie­nie pozo­sta­łych komik­sów Otta przez Kul­tu­rę gnie­wu? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.