Marvel’s Wastelanders: Hawkeye

Pierw­szy sezon „Marve­l’s Waste­lan­ders”, czy­li „Star-Lord”, nie tyl­ko oka­zał się świet­nym słu­cho­wi­skiem, ale tak­że sku­tecz­nie nakrę­cił nas na dal­szy ciąg tej opo­wie­ści. Tym samym Sick i Jer­ry zabra­li się od razu za dru­gą odsło­nę pro­jek­tu, któ­rej boha­te­rem jest (tytu­ło­wy) Haw­keye. Jak zmie­ni­ła się for­ma cało­ści? Czy zmniej­sze­nie ska­li wyda­rzeń i poło­że­nie więk­sze­go naci­sku na wąt­ki dra­ma­tycz­no-oby­cza­jo­we oka­za­ło się cie­ka­wym pomy­słem? Jak oce­nia­my rolę gło­so­wą Ste­phe­na Lan­ga? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcin­ku. Zapra­sza­my zatem na kolej­ną odsło­nę wyciecz­ki po Pustkowiach. 

Link do pro­jek­tu i apli­ka­cji pod­ca­sto­wych, w któ­rych moż­na słu­chać „Marvel’s Wastelanders”.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.