Czerwona Róża

W 612. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK przed­sta­wia­my zapis z eks­pe­dy­cji nauko­wej w nawie­dzo­nym domu. Do sean­su spi­ry­ty­stycz­ne­go w Czer­wo­nej Róży usie­dli Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Michał „Jer­ry” Rako­wicz. Zapra­sza­my was na podróż do prze­szło­ści i dys­ku­sję na temat opar­te­go „na fak­tach” mini-seria­lu według sce­na­riu­sza Ste­phe­na Kin­ga. Czy była to eks­pe­dy­cja zakoń­czo­na suk­ce­sem? O tym i wie­lu innych rze­czach usły­szy­cie w dzi­siej­szej audycji.

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.