Biblioteka w górach Beskidach: Wizyta w bibliotece im. Jana Wantuły. Część 1

Łukasz Sku­ra odwie­dził biblio­te­kę w górach i dowie­dział się jak wyglą­da­ją kuli­sy pra­cy w insty­tu­cji, któ­ra funk­cjo­nu­je w miej­sco­wo­ści — uzdro­wi­sku. Odwie­dza­ją­cy­mi są tutaj zarów­no kura­cju­sze, jak i sta­li miesz­kań­cy. Biblio­te­kar­ka Ania opo­wia­da o tym, w jaki spo­sób wszy­scy sta­le sta­ra­ją się uatrak­cyj­niać ofer­tę dla gości. UWAGA – Żar­łok pro­wa­dzi roz­mo­wę z tra­dy­cyj­nym koła­czem ze śliw­ka­mi w ustach!

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.