Infidel

W dwie­ście pięć­dzie­sią­tym czwar­tym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas bada­ją dla Was spra­wę poten­cjal­nie nawie­dzo­ne­go budyn­ku, w któ­rym jakiś czas temu doszło do domnie­ma­ne­go ata­ku ter­ro­ry­stycz­ne­go, tj. do eks­plo­zji, w wyni­ku któ­rej sie­dem osób stra­ci­ło życie. Co wyróż­nia „Infi­del” od Non Stop Comics na tle innych komik­so­wych hor­ro­rów? Czy Aaron Camp­bell napraw­dę stwo­rzył obraz­ko­we jump sca­res? W jaki spo­sób Pichet­sho­te sfa­bu­la­ry­zo­wał pułap­ki rasi­zmu i źle rozu­mia­nej popraw­no­ści poli­tycz­nej? Dla­cze­go war­to poznać ten komiks? Czy Jer­ry i Szy­mas doj­dą do poro­zu­mie­nia w stre­fie spo­ile­ro­wej? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.