Doctor Strange. Tom 3

Jason Aaron roz­stał się z posta­cią Dok­to­ra Stran­ge­’a po 20 zeszy­tach, a po nim serię cze­ka­ła wybo­ista dro­ga. Połą­cze­nie z even­tem Taj­ne Impe­rium, zmia­ny sce­na­rzy­stów, reset nume­ra­cji. Jak to wszyst­ko wpły­nę­ło na lek­tu­rę wyda­ne­go u nas nie­daw­no trze­cie­go tomu? Czy opo­wieść roz­gry­wa­ją­ca się w okre­sie „Secret Empi­re” jest inte­re­su­ją­ca i dobrze spo­in­to­wa­na? Jak wypa­da­ją dwie pomniej­sze histo­rie zaser­wo­wa­ne w środ­ku? Czy Loki spraw­dził się jako zastęp­ca Stran­ge­’a w roli Mistrza Magii? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Trze­ci tom „Docto­ra Stran­ge­’a” zaku­pi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.