Filmy zimowe cz. 64

W kolej­nym zimo­wym odcin­ku Sku­ra narze­ka na brak głów­ne­go dania, pro­po­nu­je więc ścin­ki i reszt­ki śnie­gu. Podob­nie jak za oknem – śnieg top­nie­je, więc z krót­kich sce­nek fil­mo­wych robi­my danie głów­nie – w tej roli nasz uko­cha­ny Hitch­cock. A na deser będzie kore­ań­ski film, któ­re­go pro­wa­dzą­cy w ogó­le nie zro­zu­miał, a samą bab­cię wpro­wa­dził w tak smut­ny nastrój, że aż wyłą­czy­ła seans przed koń­cem! Mamy jed­nak nadzie­ję, że Wy wysłu­cha­cie pod­ca­stu… do końca!

W odcin­ku posłu­cha­cie o:

  • The Man Who Knew Too Much (1934)
  • A Most Vio­lent Year (2014)
  • Yun­hui-ege – Moon­lit Win­ter (2019) reż Dae Hyung Lim
  • The Last of Us – odci­nek 7

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.