8. edycja Festiwalu Kocham Dziwne Kino – Rozmowa z Dawidem Gryzą

W dru­gi week­end sierp­nia, jak co roku, odby­ła się 8. edy­cja Festi­wa­lu Fil­mo­we­go Kocham Dziw­ne Kino – świę­to kina nie­za­leż­ne­go i ama­tor­skie­go. Przez czte­ry dni widzo­wie pabia­nic­kie­go Kina Tomi mie­li oka­zję obej­rzeć 49 fil­mów krót­ko­me­tra­żo­wych i 5 peł­no­me­tra­żo­wych nade­sła­nych nie tyl­ko z Pol­ski, ale tak­że z Danii, Rumu­nii, Szwe­cji, Tan­za­nii, Ugan­dy i Ukrainy.

Dzi­siej­szy pod­cast jest zapi­sem roz­mo­wy, jaką Rafał Siciń­ski odbył z Dawi­dem Gry­zą, czy­li orga­ni­za­to­rem impre­zy. Jeże­li nie sły­sze­li­ście wcze­śniej o Festi­wa­lu Kocham Dziw­ne Kino, to jest to dosko­na­ły moment, żeby poznać tę fan­ta­stycz­ną ini­cja­ty­wę. Dowie­cie się o idei, jaka przy­świe­ca­ła twór­com, posłu­cha­cie o tym, jak impre­za ewo­lu­owa­ła na prze­strze­ni lat, jakiej atmos­fe­ry może­cie się na niej spo­dzie­wać i przede wszyst­kim: jakie­go typu pro­duk­cje Dawid wybie­ra do programu. 

Następ­na edy­cja za jede­na­ście mie­się­cy, ale może to już odpo­wied­ni moment, żeby zakle­pać sobie ter­min i zakre­ślić dru­gi week­end sierp­nia 2020 w kalendarzu.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Dawid Gryza

http://kochamdziwnekino.blogspot.com/

Rocznik 1978. Reżyser z pasji, animator dziwnego kina, bloger (Kocham Dziwne Kino, Karmiony Celuloidem). Współtwórca "Pecadora" i Festiwalu Filmowego Kocham Dziwne Kino. Autor fanpage'a "Plakaty filmowe z Ghany". Uwielbia Prince'a, boks i filmy z zamaskowanymi luchadorami. Na co dzień pracuje w przedszkolu.