Here They Lie

W sto czter­dzie­stym pią­tym odcin­ku Nawie­dzo­ne­go Pod­ca­stu Szy­mas opo­wie Wam o tym, jak przy pomo­cy gogli Play­sta­tion VR wszedł do umy­słu pew­ne­go sza­leń­ca, by zwie­dzić sur­re­ali­stycz­ne, mrocz­ne i brud­ne świa­ty. Czy odczu­wał praw­dzi­we prze­ra­że­nie? Czy może męczy­ły go mdło­ści? Jak zare­ago­wał na pierw­sze spo­tka­nie z potwo­rem? Jak wyglą­da­ła jego pierw­sza śmierć? Czy nie­wy­raź­nym tek­stu­rom uda­ło się oszu­kać umysł nawie­dzo­ne­go pod­ca­ste­ra? Jeże­li chce­cie się tego dowie­dzieć, posłu­chaj­cie recen­zji Here They Lie.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.