Lśnienie

Powieść uwa­ża­na przez wie­lu czy­tel­ni­ków za hor­ror wszech cza­sów. Jack Tor­ran­ce, były nauczy­ciel, a obec­nie poszu­ku­ją­cy weny pisarz, otrzy­mu­ję pra­cę dozor­cy w opusz­czo­nym na okres zimo­wy gór­skim hote­lu Over­lo­ok. Kie­dy burze śnież­ne odci­na­ją od świa­ta rodzi­nę Tor­ran­ce­’ów, obda­rzo­ny tele­pa­tycz­ny­mi zdol­no­ścia­mi Dan­ny, pię­cio­let­ni syn Jac­ka, odkry­wa, że hotel jest nawie­dzo­ny, a duchy powo­li dopro­wa­dza­ją jego ojca do obłę­du. Sytu­acja sta­je się coraz bar­dziej groź­na, aż pew­ne­go dnia męż­czy­zna prze­sta­je nad sobą panować…

Dzi­siej­szy odci­nek jest prze­ja­wem spo­re­go ego­izmu z mojej stro­ny i jest tro­chę nie­spra­wie­dli­wą recen­zją. Na warsz­tat bio­rę książ­kę, do któ­rej pew­nie w nie­któ­rych rejo­nach świa­ta ludzie się modlą 🙂 Książ­kę zna­ną, lubia­ną, nie­lu­bia­ną, książ­kę wywo­łu­ją­cą tyle róż­nych reak­cji ilu czy­tel­ni­ków. Sam przed­sta­wiam dość kon­tro­wer­syj­ną recen­zję, ale też dla rów­no­wa­gi publicz­nie odszcze­ku­ję coś co kie­dyś wie­lo­krot­nie wygła­sza­łem 🙂 Potrak­tuj­cie ten odci­nek jako wstęp do dłuż­szej dys­ku­sji, albo nawet kil­ku dys­ku­sji na temat „Dok­to­ra Sen” i tak­że „Lśnie­nia”, bo nie sądze by temat „Lśnie­nia” zamknł się na tym monologu.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.