Zabawa w chowanego

Sku­ra, słu­cha­jąc jed­ne­go z ostat­nich Nawie­dzo­nych pod­ca­stów, dał się namó­wić na nie­pla­no­wa­ny zakup i dzi­siaj sam zapra­sza Was na omó­wie­nie naj­now­szej na pol­skim ryn­ku, let­niej książ­ki Jac­ka Ket­chu­ma pt. „Zaba­wa w cho­wa­ne­go”. Dzi­siej­sza Kul­tu­ral­na Audy­cja Zku­ry jest pierw­szym pod­ca­stem let­nio-samo­cho­do­wym, w cało­ści nagry­wa­nym pod­czas jaz­dy. Uspo­ka­ja­my też fanów nie­spo­dzie­wa­nych dygre­sji Sku­ry. W dzi­siej­szym odcin­ku ich nie zabra­nie i jak zawsze nasz mistrz płyn­nej zmia­ny tema­tu zgrab­nie prze­pla­tać będzie je z głów­ną recenzją.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.