Atomic Blonde

Jer­ry, jako fan „Joh­na Wic­ka”, wybrał się z w ciem­no na naj­now­sze dzie­ło Davi­da Leit­cha, czy­li „Ato­mic Blon­de”. Pro­duk­cja ta na zwia­stu­nach wyglą­da­ła jak żeń­ska wer­sja Joh­na Wic­ka z domiesz­ką lat 80tych. A tu zasko­cze­nie, bo to jed­nak zupeł­nie inny film. Czy udany?

Jak pre­zen­tu­je się Char­li­ze The­ron w roli głów­nej? Jak pora­dził sobie Leitch z fabu­łą dużo bar­dziej skom­pli­ko­wa­ną niż w swej poprzed­niej, hito­wej pro­duk­cji? Czy „Ato­mic Blon­de” to ład­na wydmusz­ka na ste­ry­dach z lat 80tych, czy ma do zaofe­ro­wa­nia coś wię­cej? Prze­ko­na­cie się w kinie lub prze­słu­chaw­szy dzi­siej­szy odci­nek podcastu.

 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.