Deadpool – Dobry, zły, brzydki/Deadpool kontra S.H.I.E.L.D.

Jer­ry kon­ty­nu­uje omó­wie­nie komik­so­wej serii o Najem­ni­ku z nawij­ką. Jak wypa­da­ją dwa kolej­ne tomy? Czy Dobry, zły, brzyd­ki to fak­tycz­nie jeden z naj­cie­kaw­szych komik­sów Marve­la ostat­nich lat? Czy opo­wieść z Dead­po­olem może być poważ­na i poru­szać trud­ne tema­ty? Jak wypa­da­ją kolej­ne wyciecz­ki w prze­szłość Wade­’a Wil­so­na? Co ma wspól­ne­go Dead­po­ol oraz film Aliens? I dla­cze­go, nawet jeże­li nie czu­je­cie się prze­ko­na­ni do tej posta­ci, war­to zain­te­re­so­wać się tymi pierw­szy­mi czte­re­ma toma­mi. Posłuchajcie!

 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.