Stephen King na wielkim ekranie

Po raz pierw­szy zebra­no w jed­nym tomie pięć słyn­nych opo­wia­dań Ste­phe­na Kin­ga, któ­rych ekra­ni­za­cje zdo­by­ły uzna­nie kry­ty­ków i milio­nów widzów na całym świe­cie. Są to rów­nież ulu­bio­ne fil­my same­go auto­ra. Przed każ­dym z tek­stów czy­tel­nik znaj­dzie krót­ki, fascy­nu­ją­cy komen­tarz pisa­rza, oso­bi­sty i pełen infor­ma­cji spo­za pla­nu fil­mo­we­go. Zbiór zawie­ra nastę­pu­ją­ce tesk­ty: «Ska­za­ni na Shaw­shank» (jego ekra­ni­za­cja zdo­by­ła sie­dem nomi­na­cji do Osca­ra!), «1408», «Dzie­ci kuku­ry­dzy» (film docze­kał się sze­ściu sequ­eli!), «Maglow­ni­ca» oraz «Mali ludzie w żół­tych płaszczach».

… tak mówi ofi­cjal­ny opis książ­ki, a w audy­cji Man­do bie­rze na warsz­tat tę pozy­cję, zdaw­ko­wo oma­wia­jąc każ­de z opo­wia­dań oraz oce­nia­jąc zbiór jako całość.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.