Halloween Finał

Sku­ra wycią­gnął archi­wal­ne nagra­nie tyl­ko dla Patro­nów, dograł krót­ki wstęp „aktu­ali­za­cyj­ny” i zapra­sza Was na gorą­ce wra­że­nia nagra­ne w 2022 zaraz po wyj­ściu z kina. Z audy­cji dowie­cie się co pozo­sta­ło w gło­wie Łuka­sza, oraz jak dobrze wspo­mi­na sce­nę z pły­tą winy­lo­wą i ucię­tym językiem.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.