Upiory XX wieku

Anto­lo­gia 16 opo­wia­dań, któ­rych auto­rem jest Joe Hill. Jego talent lite­rac­ki i nie­po­skro­mio­ną wyobraź­nię potwier­dza­ją otrzy­ma­ne już wyróż­nie­nia: Bri­tish Fan­ta­sy Award, Inter­na­tio­nal Hor­ror Guild Award oraz dwie Nagro­dy Bra­ma Sto­ke­ra. Mity i fascy­na­cje XX wie­ku, nie­speł­nio­ne sny, marze­nia i kosz­ma­ry, któ­re ukształ­to­wa­ło naj­bar­dziej dyna­micz­ne i prze­ra­ża­ją­ce stu­le­cie – o tym jest ta książ­ka. O dziew­czy­nie, któ­ra zosta­ła zamor­do­wa­na w kinie i stra­szy tam jako duch. O czło­wie­ku, któ­ry budzi się jako gigan­tycz­na sza­rań­cza i zaczy­na zabi­jać. O męż­czyź­nie posia­da­ją­cym lata­ją­cą pelerynę…

W osiem­dzie­sią­tym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK nie usły­szy­cie audy­cji z cyklu „Ste­phen King pole­ca”, któ­rą zapo­wia­da­li­śmy przed tygo­dniem. Dzi­siaj na łamach pod­ca­stu debiu­tu­je duet Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Domi­nik Jaku­biak. Na warsz­tat bie­rze­my ponow­nie temat naj­star­sze­go syna Ste­phe­na Kin­ga – Joe Hil­la. Tym razem oma­wia­my jego debiu­tanc­ki zbiór opo­wia­dań „Upio­ry XX wieku”.

Spis tre­ści


00:01 – 00:31 – Trailer
00:32 – 03:00 – Wprowadzenie

03:01 – 05:44 – 01. Naj­lep­szy nowy horror
05:45 – 07:53 – 02. Duch XX wieku
07:54 – 09:42 – 03. Pop Art
09:43 – 12:23 – 04. Usły­szysz śpiew szarańczy
12:24 – 14:16 – 05. Syno­wie Abrahama
14:17 – 16:12 – 06. Lepiej niż w domu
16:13 – 18:21 – 07. Czar­ny telefon
18:22 – 21:22 – 08. Mię­dzy metami
21:23 – 23:18 – 09. Peleryna
23:19 – 26:06 – 10. Ostat­nie tchnienie
26:07 – 27:31 – 11. Mar­twe drzewo
27:32 – 29:35 – 12. Śnia­da­nie wdowy
29:36 – 33:12 – 13. Bob­by Con­roy wra­ca z zaświatów
33:13 – 36:27 – 14. Maska moje­go ojca
36:28 – 38:28 – 15. Dobro­wol­ne zamknięcie
38:29 – 40:25 – 16. Podzię­ko­wa­nia (Maszy­na do pisa­nia Szeherezady)

40:26 – 43:43 – Zakończenie

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.