The Florida Project

Wita­my w Magic Castle Inn, poło­żo­nym bli­sko Disnay­lan­du mote­lu w kolo­rze lawen­dy. Poznaj­cie sze­ścio­let­nią Moonee, jej przy­ja­ciół – Sco­oty­’e­go oraz Jan­cey – oraz jej mamę Hal­ley i kie­row­ni­ka mote­lu Bob­by­’e­go. Jak wyglą­da codzien­ne życie w Orlan­do na Flo­ry­dzie? Czy jest peł­ne magii, słoń­ca i sło­dy­czy, czy może mie­wa i gor­sze stro­ny? Jakie bar­wy ma dzie­ciń­stwo spę­dzo­ne w Magicz­nym Zam­ku? O tym wła­śnie opo­wia­da naj­now­szy film Seana Bakera.

Zapra­sza­my na recen­zję „The Flo­ri­da Pro­ject” (2017). Posłu­chaj­cie, jak wyglą­da film o dzie­ciń­stwie nakrę­co­ny przez twór­cę „Man­da­ryn­ki” (2015). Będzie banal­nie, żywio­ło­wo, a momen­ta­mi i smut­no. Bo takie jest wła­śnie nasze życie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.