Gra Geralda

Kin­go­wa jesień była w tym roku wyjąt­ko­wo inten­syw­na, ale nie­ste­ty z róż­nych wzglę­dów Radio SK naro­bi­ło sobie spo­re zale­gło­ści. Dziś roz­po­czy­na­my ich nad­ra­bia­nie i bie­rze­my na warsz­tat ekra­ni­za­cję „Gry Geral­da”, któ­ra we wrze­śniu debiu­to­wa­ła na Net­flik­sie. Man­do i Jer­ry oce­nia­ją książ­ko­wy pier­wo­wzór, poru­sza­ją kwe­stię trud­no­ści z adap­ta­cją tej powie­ści do inne­go medium i dys­ku­tu­ją o róż­nych aspek­tach fil­mu Fla­na­ga­na. Zapra­sza­my na ostat­ni pod­cast w 2017 roku 🙂

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.