Dario Argento w Łodzi: Phenomena

W sto sześć­dzie­sią­tym czwar­tym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Dawid Gry­za i Szy­mas kon­ty­nu­ują rela­cję z cyklu spo­tkań z Dario Argen­to w ramach

Czytaj dalej

Dario Argento w Łodzi: Suspiria

W sto sześć­dzie­sią­tym trze­cim tygo­dniu nada­wa­nia Dawid Gry­za – autor blo­ga i twór­ca festi­wa­lu Kocham Dziw­ne Kino – oraz Szymas

Czytaj dalej

Krwawe pranie

Wita­my w set­nym Nawie­dzo­nym Po… tj. Nawie­dzo­nym Per­fek­cyj­nym Panu Domu, a więc coty­go­dnio­wej audy­cji, w któ­rej poma­ga­my nawie­dzo­nym panom domu

Czytaj dalej